Làm quen với blockchain bằng TomoChain – techcave.vn

Spread the love1. Cài đặt và cấu hình MetaMask
2. Cấu hình để sử dụng Testnet của TomoChain
3. Xin coin để thử nghiệm deploy smartcontract

4. Sử dụng https://remix.ethereum.org/ để deploy good contract có sẵn
5. Sử dụng Ganache để tạo community riêng cho mình

Read Also:

[catlist name=”news”]

source


Spread the love